پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:27

پیچیدگی در جوشکاری

پيچيدگي

تحت بار خيلي زياد ، فلزات تا حدي تحت تنش قرار مي‌گيرند که ديگر به شکل اول خود باز نمي‌گردند يا شکل نمي‌گيرند و اين نقطه (نقطه تسليم) ناميده مي‌شود (تنش تسليم).فلزات با حرارت ديدن انبساط مي‌يابند و وقتي سرد مي‌شوند منقبض مي‌شوند، فلزات در حين جوشکاري گرم و سرد مي‌شوند که موجب تنشهاي بالاي ناگهاني و اعوجاج مي‌شوند. اگر اين تنشهاي زياد از محدوده الاستيک بگذرند و از نقطه تسليم نيز رد شوند، برخي پيچيدگيهاي دائمي در فلز پديد مي‌آيد، تنش فلز در دماي بالا کاهش مي‌يابد. اعوجاج اثر ناخواسته انبساط و انقباض فلز حرارت ديده است.
پيچيدگي يا اعوجاج تا حدي در تمام انواع جوشکاري وجود دارد، در بسياري موارد آنقدر کوچک است که به سختي قابل رؤيت است، ولي در بعضي موارد بايد پيش از جوشکاري به اعوجاجي که متعاقبا ايجاد مي‌شود توجه کرد. مطالعه و بررسي اعوجاج بسيار پيچيده است و آنچه در ادامه آمده خلاصه است: علل اعوجاج هنگامي که فلز تحت بار ، کرنش مي‌کند يا حرکت مي‌کند و تغيير شکل مي‌دهد: تحت بار گذاري ضعيف فلزات بصورت الاستيک باقي مي‌مانند. (به شکل اصلي خود باز مي‌گردند يا پس از اينکه بار برداشته شد شکل مي‌گيرند) که اين تحت عنوان محدوده الاستيک شناخته مي‌شود.

 (تست جوش: testjosh)

 

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:21

عدم نفوذ کامل فلز جوش در جوشکاری

عدم نفوذ کامل فلز جوش به ريشه اتصال

علت

1. آمپر بسيار پائين

2. فاصله ريشه ناکافي

3. استفاده از الکترود با قطر بالا

4. سرعت حرکت زياد

نتيجه

سرعت جوش را ضعيف مي‌کند و به مستعد ايجاد خستگي تبديل مي‌شود

(تست جوش: testjosh.ir)

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:20

ترک ناشی از جدایش

ترک مرکزي ناشي از جدايش
اين ترکها وقتي رخ مي‌دهد که ترکيباتي با نقطه ذوب پايين نظير فسفر ، روي ، مس و گوگرد در نقاط خاصي در حين فرآيند سرد شدن جدايش يابند. در حين فرآيند انجماد ، ترکيباتي با نقطه ذوب پايين در فلز مذاب به نواحي مرکزي اتصال رانده مي‌شود چون آنها تا آخرين ترکيباتي هستند که شروع به انجماد مي‌کنند و جوش در اين نواحي تمايل به تفکيک و جدايش مي‌يابد. در جوشکاري مي‌توان از الکترودهايي با مقادير بالاي منگنز استفاده تا بتوانيم بر تشکيل سولفيد آهن با نقطه ذوب پايين غلبه کنيم. متأسفانه اين مفهوم نمي‌تواند براي مواد غير فرار ديگري بجز گوگرد بکار رود.

(تست جوش: testjosh.ir)

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:18

نفوذ ناقص در جوشکاری و دلایل آن

نفوذ ناقص L.O.P Lack of pentertation
عدم نفوذ کامل فلز جوش به ريشه اتصال
علت
1. آمپر بسيار پائين
2. فاصله ريشه ناکافي
3. استفاده از الکترود با قطر بالا
4. سرعت حرکت زياد
نتيجه
سرعت جوش را ضعيف مي‌کند و به مستعد ايجاد خستگي تبديل مي‌شود

(تست جوش: testjosh.ir)

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:16

نوعی از ترک مرکزی در جوشکاری

ترک ايجاد شده در اثر شکل پالس جوش مي‌باشد، اين ترک در فرآيندهايي که همراه با نفوذ عميق مي‌باشند نظير فرآيند FCAW , SAWتحت محافظ CO2 ديده مي‌شود. وقتي که يک پالس جوشکاري داراي عمق بيشتري نسبت به هضم آن جوش (در نماي سطح مقطع) باشد. براي رفع اين نوع ترک ، پالسهاي جوش بايد داراي عرضي حداقل برابر با عمق باشد. توصيه مي‌شود که نسبت پهناي جوش به عمق آن برابر با 1 به 14/1 به 1 باشد تا اين نوع ترک رفع شود. اگر از پالسهاي چندتايي استفاده شود هر پاس داراي پهناي نبت به عمق آن باشد، يک جوش فاقد ترک خواهيم داشت. وقتي که يک ترک مرکزي بخار شکل پاس تحت بررسي است، تنها راه حل اين است که نسبت پهناي جوش به عمق آنرا تغيير دهيم. اين موضوع شايد در برگيرنده آن باشد که تغييري در طراحي اتصالها داشته باشيم. از آنجايي که عمق جوش تابعي از نفوذ مي‌باشد شايد مفيد باشد که مقدار نفوذ را کاهش دهيم بدين منظور مي‌توانيم از آمپرهاي پايينتر و الکترودهايي با قطرهاي بالاتر استفاده کنيم. راهکارهاي فوق دانسيته جريان را کاهش مي‌دهد و مقدار نفوذ را محدود مي‌کند.

(تست جوش: testjosh.ir)

 

 

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:15

دسته بندی جوشکاری زیر آبی

جوشكاري زير آبي را مي توان در دو دسته طبقه بندي كرد:
1. جوشكاري مرطوب
2. جوشكاري خشك

(تست جوش: testjosh.ir)

 

 

 

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:14

جوشکاری مرطوب

در روش جوشكاري مرطوب، عمليات جوشكاري در زير آب اجرا شده و مستقيماً با محيط مرطوب سرو كار دارد. اثرات منفي جوشکاري مرطوب عبارتنداز ترک خوردگي هيدروژني، افت شديد دما که باعث تغييرات ساختاري و متالورژيکي مي شود و همچنين اکسيژن با عناصر آلياژي ترکيب مي شود و اکسيد اين آلياژها در آب حل مي شوند.

(تست جوش: testjosh.ir)

با توجه به ریزساختار فولادهای کرم دار را به شرح زیر میتوان دسته بندی کرد:

الف-فولادهای کرم دار-فریتی(12 تا 18 درصد کرم -1/0درصد کربن)

ب- فولادهای کرم دار-نیمه فریتی(12 تا 14 درصد کرم -08/0 تا 12/0 درصد کربن)

ج-فولادهای کرم دار-مارتنزیتی(12 تا 18 درصد کرم و بیش از 3/0 درصد کربن)

د- فولادهای کرم دار-قابل عملیات حرارتی(12 تا 18 درصد کرم -15/0 تا 20/0 درصد کربن)

(تست جوش: testjosh.ir)

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:11

فولادهای ضد زنگ در جوشکاری

فولادهای ضد زنگ

کرم و کربن عناصر اصلی اینگونه از فولادها را تشکیل میدهد. هر چند که مقدار کربن کمتر از 04/0درصد است تاثیر کرم بر استحکام کششی حتی در مقادیر 13 و 17و 20درصد بسیار ناچیز است. در حالیکه در مقادیر زیادتر کربن با عملیات حرارتی مناسب امکان دستیابی به استحکام کششی منایب و عملیات مکانیکی مورد نظر فراهم میشود.

(تست جوش: testjosh.ir)

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:10

کنترل اعوجاج در جوشکاری

کنترل اعوجاج پس از جوشکاري:

1. سرد کردن آرام

2. صافکاري شعله‌اي (حرارت دهي معکوس)

3. آنيل کردن

4. تنش زدايي

5. نرمال کردن

6. صافکاري مکانيکي

(تست جوش: testjosh.ir)

کلیه حقوق این سایت متعلق به تست جوش است. و کپی برداری از اون پیگرد قانونی دارد

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net